ระบบจัดการผลการสอบ

OBEC Web Register

 ประกาศ

วันที่ 25 เมษายน 2560  

ประกาศผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2