ระบบจัดการผลการสอบ

OBEC Web Register

 วิธีการใช้งาน


การลงชื่อเข้าสู่ระบบ


สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบ ได้ตามเมนูดังภาพ


ดาวน์โหลด


เมื่อเราเข้าสู่เมนูดาวน์โหลด ท่านสามารถโหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนจากเขตพื้นที่ของท่านจากปุ่มดังภาพ


โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะโหลดข้อมูลของนักเรียนชั้นไหน

การแก้ไขข้อมูลของนักเรียน  


    1) ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาให้กรอกตามรูปแบบเดียวกันยกตัวอย่าง สพป.กระบี่ โดยกรอกเหมือนกันทุกคนถึงแม้จะเป็นนักเรียนต่างสังกัด
    2) รหัสโรงเรียนใช้รหัสกระทรวง 10 หลัก ซึ่งตามแบบฟอร์มกรอกคะแนนที่ท่านจะดาวน์โหลดไป รหัสโรงเรียนจะผ่านการตรวจและแก้ไขรหัสที่ถูกต้องให้กับท่านแล้ว แต่ถ้าท่านมีการเพิ่มนักเรียนขอให้ ตรวจสอบรหัสโรงเรียนให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นในการประมวลผล นักเรียนคนดังกล่าวอาจจะไม่ถูกนำมาประมวลผลด้วย
    3) ชื่อนักเรียน ขอให้ตรวจให้ถูกต้อง เพราะจะต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามาดูผลสอบ รายบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
    4) รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ขอให้ตรวจให้ถูกต้อง เพราะจะต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ ต้องการเข้ามาดูผลสอบรายคนทางอินเทอร์เน็ต
    5) เพศ ให้ใส่ตัวเลข 1 แทนเพศชายและเลข 2 แทนเพศหญิง เท่านั้น ห้ามพิมพ์ตัวอักษรเพศลงแทน หรือเว้นว่างไว้ไม่ระบุเพศ
    6) ประเภทเด็กพิเศษ ให้ตรวจสอบแก้ไขได้อีกคร้ัง โดยใส่รหัสเลขเด็กพิเศษต้งัแต่ 1 – 12 สำหรับ เด็กปกติใหเใส่เลข 99 ห้ามเวเนว่างไว้หรือใส่เลข 0 หรือใส่เครื่องหมาย – หรือพิมพ์ตัวอักษรลงไปในช่อง เด็กพิเศษ เพราะในการประมวลจะประมวลตามประเภทของเด็กโดยเฉพาะเด็กปกติ ถ้าไม่กรอกข้อมูลใดๆ เด็กคนดังกล่าวไม่ถูกนำมาประมวลผลด้วย


** เนื่องข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการขาดหาย ท่านสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลของนักเรียนของท่าน ในไฟล์ที่ท่านได้ดาวน์โหลดไป

การกรอกคะแนนให้นักเรียน  


หลังจากที่ท่านได้ตรวจสอบข้อมูล และนักเรียนได้ทำการสอบครบหมดแล้ว ท่านจะต้องทำการกรอกคะแนนของนักเรียนของท่านงในไฟล์ให้ตรงกับเงื่อนไขที่อยู่ด้านบนหัวตาราง จากนั้นให้ท่านบันทึกข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
        ช่องที่ 1 อ่านออกเสียงคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 2 อ่านออกเสียงประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 12 คะแนนคะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 12)
        ช่องที่ 3 อ่านออกเสียงข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 18 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, …, 18)
        ช่องที่ 4 อ่านรู้เรื่องคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 5 อ่านรู้เรื่องประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 12 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 2, 4,6, 8, …, 12)
        ช่องที่ 6 อ่านรู้เรื่องข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 2, 4, 6, 8)
        ช่องที่ 7 เขียนคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 8 เขียนประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 9 เขียนข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
        ช่องที่ 1 อ่านออกเสียงคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 2 อ่านออกเสียงประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 14 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 14)
        ช่องที่ 3 อ่านออกเสียงข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 16 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, …, 16)
        ช่องที่ 4 อ่านรู้เรื่องคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 15 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 15)
        ช่องที่ 5 อ่านรู้เรื่องประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 7 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
        ช่องที่ 6 อ่านรู้เรื่องข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
        ช่องที่ 7 เขียนคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 8 เขียนประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 9 เขียนข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
        ช่องที่ 1 อ่านออกเสียงคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนร่คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 2 อ่านออกเสียงประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 16 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, …, 16)
        ช่องที่ 3 อ่านออกเสียงข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 14 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, …, 14)
        ช่องที่ 4 อ่านรู้เรื่องคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 5 อ่านรู้เรื่องประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 6 อ่านรู้เรื่องข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 7 เขียนคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 8 เขียนประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 9 เขียนข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
        ช่องที่ 1 อ่านออกเสียงคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, …, 5)
        ช่องที่ 2 อ่านออกเสียงประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 12 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 12)
        ช่องที่ 3 อ่านออกเสียงข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 13 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, …, 13)
        ช่องที่ 4 อ่านรู้เรื่องคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 5 อ่านรู้เรื่องประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 2, 4,6, 8, 10)
        ช่องที่ 6 อ่านรู้เรื่องข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 7 เขียนคำ คะแนนมาจากตอนที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, …, 10)
        ช่องที่ 8 เขียนประโยค คะแนนมาจากตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 10)
        ช่องที่ 9 เขียนข้อความ คะแนนมาจากตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้คือ (0, 1, 2, 3, 4, 5, …, 20)

การตรวจสอบก่อนการส่งส่วนกลาง 


    1) นักเรียนที่ขาดสอบให้ตัดข้อมูลนักเรียนคนดังกล่าวออกจากไฟล์
    2) กรณีนักเรียนทำได้ 0 คะแนนในบางตอนให้กรอกเลข 0 เท่านั้น ห้ามกรอกเครื่องหมายอื่นหรือเว้นว่างไว้
    3) การให้คะแนนนักเรียนให้ยึดตามเกณฑ์ในคู่มือเท่านั้น ห้ามให้คะแนนนอกเหนือจากที่คู่มือกำหนด
    4) ให้การบันทึกคะแนน และแก้ไขครบทุกช่องแล้วดำเนินอัพโหลดไฟล์ excel ดังกล่าวให้กับส่วนกลาง
    5) เพศ ให้ใส่ตัวเลข 1 แทนเพศชายและเลข 2 แทนเพศหญิง เท่านั้น ห้ามพิมพ์ตัวอักษรเพศลงแทน หรือเว้นว่างไว้ไม่ระบุเพศ
     ทางเว็บไซต์ https://juno.tks.co.th/obecwebregis

การอัพโหลดไฟล์  


เมื่อเข้าหน้าเมนูอัพโหลด ต้องเลือกชั้นปีที่ต้องการอัพโหลด และเลือกไฟล์ที่ต้องการและกดปุ่มอัพโหลด


การยืนยันข้อมูล  


หลังจากการอัพโหลดไฟล์ถ้ามีข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้องตามหลัก หรือไม่มีสามารถนำเข้าระบบได้จะมีการแจ้งเตือนดังรูป


ท่านสามารถกดปุ่ม เพื่อแสดงเฉพาะรายการข้อมูลที่ผิดพลาด

และปุ่ม โหลดข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อโหลดข้อมูลที่มีการตรวจสอบและใส่การแจ้งเตือนลงในไฟล์กลับไปแก้ไขเมื่อถ้าท่านแก้ไขข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่ม บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล ให้กดเพื่อ บันทึกข้อมูลแล้วนำไปประมวลผลต่อไปเมื่อบันทึกผลเรียบร้อยจะกลับสุ่หน้าดาวน์โหลด และแสดงข้อความ "ดำเนินการเรียบร้อย"


การตรวจสอบผลการอัพโหลด  


ท่านสามารถเช็คว่าข้อมูลที่ท่านอัพโหลดผ่านแล้วมีระดับชั้นไหนบ้าง มีแสดงเป็นตารางด้านล่างของฟอร์มการอัพโหลด โดยสามารถดูข้อมูลที่อัพโหลดมาได้ที่ปุ่ม ดูข้อมูล